Polityka Prywatności

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należystosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma

Flora-art Marta Juszczyszyn
Ul. Waniliowa 24/17
51-150 Wrocław
NIP: 8982178820

Flora-art Marta Juszczyszyn staję się administratorem danych osobowych klienta przekazanych bezpośrednio przez klienta. Jest to co najmniej imię nazwisko, adres email oraz telefon. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

– realizacja Umowy (świadczenie usługi wykonania sesji fotograficznej), a jej wykonanie bez danych osobowych Klienta jest niemożliwe.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.

Państwa dane przetwarzam w następujących celach:

1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

2. wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków.

3. Jako Administrator mam prawo korzystać z podwykonawców (laboratoria wykonujące na moje zlecenie albumy, odbitki, foto-obrazy itp. program do wyboru zdjęć), z którymi zostaną zawarte odpowiednie umowy.

4. Dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną, przez portal społecznościowy instagram/ facebook, lub telefoniczną odpowiednio w związkuz art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lubart. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne

5. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją sesji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zlecenia po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.

7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz publikacja zdjęć objęte oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą,nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane przechowywane są na zaszyfrowanym komputerze, a wersje papierowe w sejfie, do których nie mają dostępu osoby trzecie.

Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnienie osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu sesji firmy flora-art Marta Juszczyszyn, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.